Idea

Misja

Fundacja Kaleckiego jest niezależnym think tankiem założonym w 2014 roku w Warszawie.

Naszym celem jest tworzenie propozycji polityk publicznych wspierających zrównoważony rozwój gospodarczy, zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych oraz poprawę jakości usług publicznych i instytucji rynku pracy. Analizujemy procesy gospodarcze w duchu koncepcji heterodoksyjnych, takich jak ekonomia kaleckiańska, postkeynesowska i instytucjonalna. Jednocześnie kładziemy nacisk na badania empiryczne, uzupełniając metody nauk ekonomicznych metodologią socjologiczną, historyczną i prawną.

Pragniemy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie oraz proponować działania na rzecz rozwoju społecznego, wychodząc z założenia, że dobrobyt nie powinien być rozumiany wyłącznie w kategoriach rosnących wskaźników ekonomicznych, lecz również uwzględniać poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Prowadzimy projekty badawcze, opracowujemy analizy, organizujemy konferencje i seminaria. Budujemy środowisko ekspertów i praktyków połączonych wspólną perspektywą badawczą. Zapraszamy do współpracy i udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach.

W naszym polu zainteresowań znajdują się zagadnienia takie jak mechanizmy rynku pracy, polityka społeczna, ekonomia polityczna, wpływ regulacji na rozwój gospodarczy czy nierówności społeczno-ekonomiczne.

Teorie Kaleckiego lepiej niż ujęcia głównego nurtu ekonomii tłumaczą zjawiska i procesy zachodzące w światowej gospodarce, takie jakie nierówności społeczne, kryzysy finansowe, czy prekaryzacja rynku pracy.

Patron

Michał Kalecki stworzył teorie ekonomiczne, które stały się fundamentem powojennego rozwoju społeczno-gospodarczego. w krajach kapitalistycznych. Był prekursorem zasady efektywnego popytu, teorii cyklu koniunkturalnego i zwolennikiem nadrzędnej roli inwestycji nad oszczędnościami w kształtowaniu wzrostu gospodarczego. Jako jeden z pierwszych dowodził konieczności prowadzenia aktywnej polityki przez państwo w celu ograniczenia wahań koniunktury, łagodzenia niedoskonałości wolnego rynku i walki z bezrobociem. Jego badania były ściśle związane z pracami Johna M. Keynesa, z którym współpracował w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii.

Pomimo że jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ekonomistów XX w., jego obecność w polskich dyskusjach o gospodarce była jak dotąd ograniczona. Sądzimy, że analizy Kaleckiego dotyczące gospodarki kapitalistycznej, uwzględniające specyfikę krajów rozwijających się, mogą być pomocne dla kształtowania polityki gospodarczej Polski, szczególnie w okresie niepewności wywołanej globalnym kryzysem finansowym.